Mountain Warfare School
कार्यको प्राथमिकता

(१) पा.वा. नि.भ.

(२) बृद्ध बृद्धाहरुको समस्या, उमेर प्रमाणिकरण

(३) बास्तविक समस्या परेकाहरुलाई प्रमाणको आधारमा कार्य सम्पादन