Mountain Warfare School
(ख)) कार्य क्षेत्र तथा जिम्मेवारी : नेपाली सेनाको प्रचलित नीति¸ नियम तथा कानुन बमोजिम सैनिक भिलेखालयले निम्न जिम्मेवारी वहन गर्दै आईरहेको छ ।
 • (१) सकलदर्जाहरुको अभिलेख अध्यावधिक गरी राख्ने ।
 • (२) सकल दर्जाहरुलाई ब्यक्तिगत नम्बर प्रदान गर्ने ।
 • (३) सकलदर्जाहरुको तलव तथा बिभिन्न किसिमका भत्ताहरु नियमानुसार फाराम पास गर्ने ।
 • (४) हरेक बर्षमा अवकाश हुनेहरुको लगत अधिकृतको हकमा सैनिक सचिव बिभाग, पदिकको हकमा सैनिक सङ्गठन निर्देशनालय र अन्यदर्जाको हकमा सम्बन्धित युनिटमा पठाउने ।
 • (५) विभिन्न किसिमले खाली हुने व्यक्तिहरुको निवृत्त अधिकार पत्र, उपदान, सेवा कदर पत्र तथा भु.पु. परिचय पत्र तयार गरी वितरण गर्ने ।
 • (६) जङ्गी कारवाहीमा परी वीरगति प्राप्त गरेका, कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएका, साधारण अवस्थामा मृत्यु भएका तथा नि.भ. उपभोग गरीरहेका सैनिक व्यक्तिको मृत्यु भएका मृतकका परिवारहरुलाई नियम अनुसार पाउने सहुलियत उपलब्ध गराउने ।
 • (७) नि.भ. उपभोग गरीरहेका सैनिक व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारहरुलाई पारिवारिक निवृत्त भरणको अधिकार पत्र तयार गरी उपलब्ध गराउने ।
 • (१२) नि.भ. उपभोग गरिरहेका सैनिक व्यक्तिको उमेर ६०/७५/८५ बर्ष पुरा भएपछि निजले पाईरहेको नि.भ. रकममा निम्नानुसार थप गरिनेछ ।

 • सि. नं. विवरण उमेर ६० बर्ष (प्रतिशत) उमेर ७५ बर्ष(प्रतिशत) उमेर ८५ बर्ष(प्रतिशत) जम्मा( प्रतिशत) कै.

  रथिवृन्द तथा अधिकृत

  -

  १०

  १०

  २०

  मा.उ.से. तथा मा.सह.से.

  -

  १०

  १०

  २०

  सुवेदार

  १०

  १०

  २५

  जमदार

  १०

  १०

  १०

  ३०

  फालोअर्स देखि स्टाफ हुद्दासम्म

  ३०

  -

  -

  -

 • (१५) नेपाली सेनामा कार्यरत सकलदर्जाहरुको आर्थिक बर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र हरेक युनिटले संकलन गरेको सम्पति बिवरणको तेरीज तयार गरी गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउने ।