Mountain Warfare School
पट्टा नविकरणः

भु.पु. सैनिकहरुको पट्टा सकिएमा नविकरण गर्न निम्न कागजादहरु ल्याउनु पर्ने ।

(क)  सकलदर्जाहरुको सम्पत्ति बिवरण अधिकृतहरुको हकमा दुई प्रति र पदिक तथा अन्यदर्जाहरुको हकमा एक प्रति छुट्टाछुट्टै खाममा खामबन्दि गर्ने । 

(क) पुरानो अधिकार पत्र ।

(ख) आवश्यकता अनुसार हालसालै खिचेको फोटो ।

(ग) ईच्छावालाको नागरिकताको प्रमाण पत्र र आवश्यकता अनुसार फोटो ।

(घ) ईच्छावालाको नागरिकतामा श्रीमान र श्रीमतीको नाम पट्टामा भएको भन्दा फरक परेमा गा.बि.स.∕नगरपालिकाबाट सिफारिस पत्र

(ङ) रु. १० को टिकट टासी निवेदन ।

६०/७५/८५ बर्ष पुरा भएपछि निजले पाईरहेको नि.भ. रकममा थप नि.भ. रकम लिन आउदा निम्नअनुसारको कागजपत्रहरु ल्याउनु पर्ने ।

(क) रु. १० को टिकट टासी निवेदन ।

(ख) नि.भ. उपभोग गरिरहेको अधिकार पत्र ।

(ग) पेन्सन खाईरहेको बैंकबाट बैक स्टेटमेन्ट ।