Mountain Warfare School
विभिन्न किसिमबाट खालि हुने सकलदर्जाहरुले ल्याउनु पर्ने कागजपत्र
सि. नं. विवरण आवश्यक कागजात   फोटो कै.

राजिनामा

-५ बर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएको_

यूनिटको पत्र १ प्रति

आवास रकम कट्टि फाराम १ प्रति

ऐ. को दाबी फाराम २ प्रति

बीमा रकम कट्टि फाराम १ प्रति

ऐ. को दाबी फाराम २ प्रति

शिक्षा तथा तालिमको सक्कलै प्रमाण पत्र

 

सम्बन्धितको कार्यालय पोशाक  -चुस्ता_ को पासपोर्ट साईजको -1.3 X 1.5 Inch_ फोटो – 6 प्रति

 

उपदान

यूनिटको पत्र १ प्रति

आवास रकम कट्टि फाराम १ प्रति

ऐ. को दाबी फाराम २ प्रति

बीमा रकम कट्टि फाराम १ प्रति

ऐ. को दाबी फाराम २ प्रति

शिक्षा तथा तालिमको सक्कलै प्रमाण पत्र

 

सम्बन्धितको कार्यालय पोशाक -चुस्ता_ को पासपोर्ट साईजको फोटो – 6 प्रति

 

नि.भ. मा राजिनामा खाली

यूनिटको पत्र १ प्रति

आवास रकम कट्टि फाराम १ प्रति

ऐ. को दाबी फाराम २ प्रति

बीमा रकम कट्टि फाराम १ प्रति

ऐ. को दाबी फाराम २ प्रति

शिक्षा तथा तालिमको सक्कलै प्रमाण पत्र

विवाहित भएमा

विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र

श्रीमतीको नागरीकताको प्रमाण पत्र

अविवाहित भएमा

हालसम्म विवहा नभएको भनि सम्बन्धित गाउ पालिकाको वडाको सिफारिस पत्र

ईच्छाएको व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाण पत्र र फोटो

Ø  कार्यालय पोशाक (चुस्ता) लगाएको

·       मिनि अटो साईज  -2 X 2 CM_ को फोटो गोटा १ (एक)

·       पासपोर्ट साईज -1.3 X 1.5 Inch_ को फोटो प्रति

Ø  सिभिल पोशाकको

·          मिनिअटो साईज   -2 X 2 CM_ को फोटो] गोटा २ (दुई)

Ø  ईच्छाएको व्यक्ति र श्रीमतीको

·          अटो साईज -1 X 1 Inch_ को फोटो गोटा १ (एक) ,

·          पासपोर्ट साईज -1.3 X 1.5 Inch_ कव फोटो गोटा ३ (तीन)

 

बर्खासी खालि -अयोग्य नठहरिने गरी_

यूनिटको पत्र १ प्रति

आवास रकम कट्टि फाराम १ प्रति

ऐ. को दाबी फाराम २ प्रति

बीमा रकम कट्टि फाराम १ प्रति

ऐ. को दाबी फाराम २ प्रति

शिक्षा तथा तालिमको सक्कलै प्रमाण पत्र

सम्बन्धित व्यक्तिको

Ø  कार्यालय पोशाक (चुस्ता) लगाएको पासपोर्ट साईज -1.3 X 1.5 Inch_ को फोटो गोटा २ (दुई)

Ø  सिभिल पोशाकको पासपोर्ट साईजको -1.3 X 1.5 Inch_ फोटो – 6 प्रति

 

बर्खासी खालि      -अयोग्य ठहरिने गरी_

यूनिटको पत्र १ प्रति

आवास रकम कट्टि फाराम १ प्रति

ऐ. को दाबी फाराम २ प्रति

बीमा रकम कट्टि फाराम १ प्रति

ऐ. को दाबी फाराम २ प्रति

सम्बन्धित व्यक्तिको

सिभिल पोशाकको पासपोर्ट साईजको -1.3 X 1.5 Inch_

फोटो – 6 प्रति -

 

 

विभिन्न किसिमले खालि हुने व्यक्तिले सम्पादन गर्नुपर्ने काम बिभिन्न किसिमबाट खाली भएका सैनिक व्यक्तिहरुले खाली भए पश्चात निम्न अनुसार गर्नु पर्नेछ ।


भु.पु. सैनिक परिचय पत्र यस अभिलेखालयबाट निबृत्तभरण तथा अवकाशमा खाली हुने सकलदर्जाहरुलाई वितरण गरिने भु.पु. सैनिक परिचय पत्र मिति २०७५∕०८∕१७ गतेबाट जारि भएको मितिबाट आजिवन हुने गरी बितरण गर्न शुरु गरिएको ।


सूचनाः बिभिन्न किसिमले खाली भएका सकलदर्जाहरुको कार्य सम्पादनको लागि आवश्यक कागजात मिति २०७५ पौष १ गतेबाट यस अभिलेखालयको ईमेल abhilekhalaya-retd@nepalarmy.mil.np मा पठाउने सम्बन्धमा श्री बेतन बृत्ति तथा समारोह निर्देशनालयको प.सं.२१९१।१।बे.बृ.।५०।०७५।७६।१००, मिति २०७५/०८/२३ गतेको पत्र अनुसार सम्पुर्ण युनिटहरुलाई परिपत्र गरिएको ।