Mountain Warfare School
सम्पर्क नं.

()   फोन नं.  ४२४६९६०/४२४६६५८

()   ईमेल ठेगानाः

       ()    abhilekhalaya@nepalarmy.mil.np  (अभिलेखालयको कार्यालय प्रयोजनको लागि)

        ()    abhilekhalaya-retd@nepalarmy.mil.np- (बिभिन्न किसिमले खाली भएका सकलदर्जाहरुको कार्य सम्पादनको लागि 

                आवश्यक कागजात पठाउने प्रयोजनको लागि)