Mountain Warfare School
सम्पत्ति विवरण

सैनिक नियमावली २०६९ को नियम १०४ को उपनियम ५ अनुसार हरेक युनिटले आफ्नो सम्पूर्ण सकलदर्जाको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी निम्न अनुसार  गर्ने ।

(क)  सकलदर्जाहरुको सम्पत्ति बिवरण अधिकृतहरुको हकमा दुई प्रति र पदिक तथा अन्यदर्जाहरुको हकमा एक प्रति छुट्टाछुट्टै खाममा खामबन्दि गर्ने । 

(ख)   खामको साईज ४” X ९” हुनुपर्ने र सो खामको दायां भागमा निम्न कुराहरु उल्लेख गर्ने ।

(अ)   युनिट

    (आ)   व्य.नं

    (इ)    दर्जा

    (ई)    नामथर

(उ)    आ.व.