Mountain Warfare School
सम्पर्क नं.

() फोन नं.  ४२४६९६०/४२४६६५८

() ईमेल ठेगानाः

() abhilekhalaya@nepalarmy.mil.np  (अभिलेखालयको कार्यालय प्रयोजनको लागि)

() abhilekhalaya-retd@nepalarmy.mil.np- (बिभिन्न किसिमले खाली भएका सकलदर्जाहरुको कार्य सम्पादनको लागि आवश्यक कागजात पठाउने प्रयोजनको लागि)