Mountain Warfare School

बिभिन्न किसिमबाट खाली (नि.भ./उपदान/बर्खासी/राजीनामा) हुने पदिक तथा अन्यदर्जाहरुको व्यक्तिगत विवरण फारम

१. युनिट व्य.नं.: दर्जा:
२. नाम,थर पहिलो नाम
(First Name)
बिचको नाम
(Middle Name)
थर
(Last Name)
नेपाली
अंग्रेजी
३. बुबाको नाम, थर नेपाली
अंग्रेजी
४. ठेगाना जिल्ला वडा नं. गा.वि.स./न.पा.
नेपाली
अंग्रजी
५. भर्ना मिति
६. अवकास मिति
७. जन्म मिति
उदारण : सैन्य बेसक,सपोट
८. शिक्षा आर्मी निजामति
९. गरेको तालिमको विवरण
अनिबार्य छ। छान्नुहोस!!
१०. संलग्न गर्नुपर्ने कागजादहरु

(क) यूनिटको पत्र १ प्रति
(ख) आवास कर कट्टी फारम १ प्रति
(ग) ऐ‌‌‌. को दाबी फाराम प्रति
(घ) बीमा रकम कट्टी फाराम १ प्रति
(ङ) ऐ. को दाबी फाराम प्रति
(च) ने.से.कल्याणकारी बोर्ड, महाराजगंजको फुकुवा पत्र
(छ) आवास तथा बीमाबाट सहुलियत ऋृण लिएको भए सोको फुकुवा पत्र

भए/नभएको


११. श्रीमतीको नाम
(नागरिकता अनुसारको नामथर राख्ने)
पहिलो नाम
(First Name)
बिचको नाम
(Middle Name)
थर
(Last Name)
१२. श्रीमतीको सक्कलै नागरिकता प्रमाणपत्र
१३. सक्कलै बिवाह दर्ता प्रमाण पत्र
१४. पेन्सन खाने बै‌ंकको नाम, शाखा र ठेगाना बै‌ंकको नाम: शाखा: ठेगाना:
१५. मोबाईल नं.
१६. कार्य सम्पादन गर्ने स्थान (सैनिक
अभिलेखालय, भद्रकाली वा पायक पर्ने शाखाको नाम )