Abhilekhalaya , Bhadrakali Kathmandu


सैनिक अभिलेखालयमा आएपछि हुने कार्यको तर्तिव

१. युनिटबाट ल्याएको पत्र दर्ता फाँटमा दर्ता गर्ने ।

२. दर्ता फाँटबाट प्रशासन फाँटमा पत्र लगिएपछि सो पत्रमा तोक आदेश  लगाई उक्त पत्र सम्बन्धित फाँटमा बुझाउने ।

३. सम्बन्धित फाँटहरुले रेकर्ड चेक गरि निजको सिट्रोल कम्प्युटर फाँटमा बुझाउने ।

४. कम्प्युटर फाँटले विवरण Entry गर्ने र नि.भ., उपदान रकम र औषधीउपचार रकम कम्युटरमा हिसाब गरी उक्त कागजाद सहितको सिटरोल सम्बन्धित फाँट मार्फत खाली फाँटमा बुझाउने ।

५. खाली फाँटले संचयकोष, नागिरक लगानीकोष, आवास र बीमा रकमको सिफारीस पत्र तयार पारी सम्बन्धित अधिकृतको दस्तखत गराई सोही व्यक्ति मार्फत सम्बन्धीत कार्यालयमा पठाउने र निजको सिटरोल औषधी उपचार फाँटमा बुझाउने ।

६. औषधी उपचार रकम सिफारीस पत्र तयार पारी निजको सिटरोल नि.भ. (पेन्शन) फाँटमा बुझाउने ।

७. पेन्सन फाँटले प्राप्त भएका सिटरोल तथा कागजातहरु चेक जाँच गरि अधिकार पत्र/उपदान सिफारीस फाराममा ल्याप्चे लगाई नियमानुसार पाउने नि.भ./उपदान रकम हिसाव गरि अभिलेखालयपतिको दस्तखत गराई सम्बन्धित मार्फत निजको युनिटमा उपदान सिफारिस पत्र पठाईने । नि.भ. पाउने भएमा नि.भ.अधिकार पत्र सम्बन्धितलाई दिई त्रिपुरेश्वर स्थित नि.भ.व्यबस्थापन कार्यालय पठाईने ।

८. नि.भ.व्यबस्थापन कार्यालयबाट दस्तखत भएको अधिकार पत्र सहित बैकलाई दिएको पत्रको बोधार्थ पत्र अभिलेखालयमा प्राप्त भएपछि पट्टा वितरण बुकमा दर्ता गरी निजलाई पहेंलो पट्टा बनाउनको लागि कल्याणकारी शाखा तर्फ पठाईने ।

९. औषधी उपचार फाँटबाट औषधि उपचार रकम हिसाव गरिएको सिफारिसपत्र समेत दिईने ।

१०. नि.भ.अधिकार पत्र तथा उपदान पत्रको काम समाप्त भएपछि कदरपत्रको लागि नि.भ.स्टोरमा सम्बन्धितले सम्पर्क राख्नु पर्नेछ ।