Abhilekhalaya , Bhadrakali Kathmandu


श्री सैनिक अभिलेखालयबाट प्राथमिकताको आधारमा दिईदै आएको विशेष सेवाहरु

१. वीरगति/सरकारी कामको सिलसिलामा मृत्यु/साधारण अबस्थामा मृत्यु हुनेका नजिकका हकवालाले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यहरु ।

२. उमेर प्रमाणित (बृद्ध/बृद्धा), पट्टा नबिकरण सम्बन्धी कार्यहरु ।

३. नि.भ.मा रा.खा/पदावधी तथा उमेरको हदबाट अवकाश हुनेहरुले पाउने सेवा सहुलियत सम्बन्धी कार्यहरु ।

४. उपदानमा  खाली हुनेहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यहरु ।

५. बर्खासी खाली हुनेहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यहरु ।