Abhilekhalaya , Bhadrakali Kathmandu


भु.पु. सैनिकले पट्टा सकिएमा नविकरण गर्न आउदा हुने कामको तर्तिव

१. सैनिक अभिलेखालयमा आई पट्टा सकिएकोले पुनः नया अधिकारपत्र बनाई पाँउ भनि सैनिक अभिलेखालयबाट खटाइएको सहजकर्तालाई निवेदन लेख्न लगाई निवेदनमा रु.१०।– को टिकट टाँसी पट्टा सहित दर्ता फाँटमा निवेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

२. दर्ता फाँटले सो निवेदन दर्ता गरि प्रशासनमा पेश गर्ने छ ।

३. प्रशासनले सो निवेदन हेरी लगत कट्टा गरी उक्त पट्टा नि.भ. स्टोरमा पठाउने छ ।

४. नि.भ. स्टोरले सो व्यक्तिको सिटरोल किताब सहितको पट्टा नि.भ. फाँटमा पठाउने छ ।

५. नि.भ. फाँटले हिसाव चेक गरी सम्बन्धित व्यक्ति र इच्छावालाको फोटो लिई सो व्यक्तिको पूनः नयाँ अधिकार पत्र तयार पारी प्रक्रिया पुर्यार्ई नि.भ. व्यवस्थापन कार्यालयमा पत्रसाथ स्वयं व्यक्तिलाई पठाउने छ ।

६. नि.भ. व्यवस्थापन कार्यालयले कुन बैंकबाट पेन्सन खाई रहेको हो सोही बैंकलाई मासिक रकम प्रष्ट उल्लेख गरि सोहि रकमका दरले भुक्तानी दिने भनि पत्र लेखि स्वयं व्यक्तिलाई दिने र उक्त व्यहोराको बोधार्थ पत्र सोही व्यक्ति यस अभिलेखालयमा उपस्थित भई बुझाउनु पर्नेछ ।