Abhilekhalaya , Bhadrakali Kathmandu


श्री सैनिक अभिलेखालयमा भएका फाँटहरुको विवरण

१.    दर्ता फाँट

२.    सहजकर्ता फाँट

३.    प्रशासन कार्य फाँट

४.    प्रशासन प्रबन्ध फाँट

५.    कम्प्युटर फाँट

६.    अधिकृत फाँट

७.    सेवारत फाँट १

८.    सेवारत फाँट २

९.    सेवारत फाँट ३

१०.   सेवारत फाँट ४

११.   सेवारत फाँट ५

१२.   सै.क. फाँट

१३.   सैन्य फाँट

१४.   समायोजन फाँट

१५.   सम्पति विवरण फाँट

१६.   तालिम फाँट

१७.   बि.एम.आई फाँट

१८.   नि.भ. फाँट

१९.   नि.भ. स्टोर फाँट

२०.   पुरानो स्टोर फाँट

२१.   खाली फाँट

२२.   औषधि उपचार फाँट

२३.   भु.पु.परिचय-पत्र फाँट