Abhilekhalaya , Bhadrakali Kathmandu


सम्पर्क टेलिफोन नम्बरहरु

सि.नं. कार्यालय सम्पर्क कार्यालय
६ फिगर ४ फिगर
अभिलेखालयपतिको कार्यालय ०१-४२४६६५८ १२५३
सहायक अभिलेखालयपतिको कार्यालय ०१-४२४६९६० १२५४
स्टाफ अधिकृतको कार्यालय ०१-४२४६९६० १४६४
अभिलेखालय कम्प्युटर शाखा   १२६०
फ्याक्स ०१-४२४३७३८