Abhilekhalaya , Bhadrakali Kathmandu


सम्पति विवरण

१. सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ को नियम १०४ (१) अनुसार सैनिक व्यक्तिले भर्ना भएको मितिले ६० (साठी) दिन भित्र र त्यस पछि हरेक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६० (साठी) दिन भित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सबै प्रकारका चल, अचल सम्पतिको अध्यावधिक बिवरण पेश गर्न नेपाली सेनामा कार्यरत सकल दर्जाहरुको सम्पति बिवरण संकलन गरी यस अभिलेखालयमा पठाउँदा निम्न अनुसार पठाउने ।

(क) नेपाली सेनामा कार्यरत सकल दर्जाहरुको सम्पत्ति बिवरण संकलन गरी आर्थिक बर्ष सुरु भएको ६०(साठी) दिन भित्र सैनिक अभिलेखालयमा प्राप्त हुने गरी पठाउनु पर्ने ।

(ख) सम्पति विवरण पठाउँदा यस अभिलेखालयबाट वितरीत सफ्टवेयरको फरम्याट अनुसार सम्बन्धित हे.क्वा फरमेशन/युनिट/सब युनिटहरुले हार्ड कपी नामावली तयार गरी सो को सफ्ट कपी सि.डि.मा राखी पठाउनु पर्ने तथा अधिकृतहरुको हकमा दुइ प्रति सम्पति विवरण भरी छुट्टाछुट्टै लाहाछाप सहितको खाम बन्दी थान-२ (दुइ), पदिकहरुको छुट्टै लाहाछाप सहितको खाम बन्दी थान १ (एक) र अन्यदर्जाहरुको लाहाछाप सहितको खाम बन्दी थान १ (एक) बनाई समयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(ग) सैनिक नियमावली, २०६९ अनुसार बिदेशमा खट्टिने सैनिक व्यक्तिहरुले पनि आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिन भित्र नै अनिवार्य रुपमा सम्पति विवरण बुझाउनु पर्ने हुँदा श्री शान्ति सेना संचालन निर्देशनालयले हाल शान्ति स्थापनार्थ खट्टिएका र स्ट्याण्डबाईको रुपमा रहेको युनिटहरुको सम्पति विवरण फरम्याट अनुसार नै अधिकृत, पदिक तथा अन्यदर्जाको छुट्टा छुट्टै पोका बनाई यस अभिलेखालयमा पठाउनु पर्ने तथा शान्ती स्थापनार्थ अब्जरभर / स्टाफमा खट्टिएका अधिकृत/पदिक तथा अन्य दर्जाको हकमा मिशन पुरा गरि स्वदेश फर्केको मितिबाट ३० (तीस) दिनभित्र अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्नेछ ।

(घ) विदेश तालिम, अध्ययन विदा आदिमा खट्टिजाने सकलदर्जाहरुको सम्पति विवरण बला.वि. सैनिक तालिम तथा डक्ट्रिन महानिर्देशनालय (विदेश तालिम महाशाखा) बाट संकलन गरि यस अभिलेखालयमा पठाउनु पर्ने ।

(ङ) सैनिक सहचारी जाने व्यक्तिहरुको विवरण श्री बला.वि. सैनिक समाचार महानिर्देशनालयले संकलन गरि पठाउनु पर्ने ।

(च) नेपाली सेनाका डा.अधिकृतहरु तथा सैनिक उपचारिकाहरुको सम्पति विवरण सम्बन्धित युनिटले संकलन गरि यस अभिलेखालयमा पठाउनु पर्ने ।

(छ) श्री का.र.वि.(निवेश) बाट तलव खाने जंगी अड्डा भित्र कार्यरत सकलदर्जाहरुको सम्पति विवरण का.र.वि.(निवेश) ले संकलन गरि पठाउनु पर्ने ।

(ज) अधिकृत क्याडेट/सैन्यहरुको सम्पति विवरण तालिमरत युनिटहरुले तयार गरि पठाउनु पर्नेछ ।