Abhilekhalaya , Bhadrakali Kathmandu


बढुवा हुनको लागि हुनु पर्ने सेवा अवधि तथा तालिमहरु

१.बढुवा हुनको लागी आवश्यक सेवा अवधि तथा तालिमहरु सैनिक सेवा नियमावलि २०६९ अनुसार व्यवस्था गरिएको छ ।

सि.नं.

दर्जा

कायमी सेवा

सेवा अवधि

सिपाही

२ वर्ष

२ वर्ष

प्युठ- अमल्दार

२ वर्ष

४ वर्ष

अमल्दार-हुद्धा

३ वर्ष

७ वर्ष

हुद्धा-जम.

२ वर्ष

९ वर्ष

जम.-सुवेदार

२ वर्ष

११ वर्ष

पदोन्नती गरी पदोन्नती जनाउनको लागी सैनिक अभिलेखालयमा पत्रचार गरि पठाउँदा संलग्न गर्नु पर्ने आवश्यक कागजादहरुः

सि. देखी सु. दर्जासम्म बढुवाको लागि आवश्यक कागजादः

१. बढुवाको १५ दिने सूचना

२. सम्बन्धित पतिको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको कागजादहरु

३. रै-रिपोर्ट नपरेको पत्र (पदिकको हकमा श्री कार्यरथीको कार्यालयको पत्र र अन्यदर्जाको हकमा तालुक अड्डाको पत्र) ।

४. बि.एम.आई. रिपोर्ट

५. बैदांगी खुलेको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन ।

६. शर्त बमोजिम गर्नुपर्ने तालिम तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

७. सैनिक साधारण सेवा तर्फका पदिक, विल्लादार तथा अन्य दर्जाहरुको बढुवा प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधी २०७१ अनुसारको कागजादहरु ।

८. बढुवाको प्रो-फाराम ।

सिपाही देखी प्र.सु. सम्म बढुवाको लागि शर्त अनुसार आवश्यक पर्ने तालिम तथा शिक्षा (प्राविधिकहरु समेत) निम्नानुसार रहेको

१. साधारण तर्फ

सि.नं.

बढुवा दर्जा

तालिम

शिक्षा

सि.- प्युठ

युनिट आधार तालिम, वि.क्या ग्रेड

थर्डक्लास वा एस.एल.सी.

प्युठ-अम.

मद्धती वा वन्दोवस्ती तालिम मध्य कुनै एक

थर्डक्लास वा एस.एल.सी.

अम.– हु.

वि.क्या ग्रेड-२

थर्डक्लास वा एस.एल.सी.

हु. - जम.

वि.क्या ग्रेड-१

सेकेन्डक्लास वा एस.एल.सी.

जम.- सु.

जेष्ठ पदिक क्याडर

फष्टक्लास

सु. - प्र.सु.

जेष्ठ पदिक क्याडर

फष्टक्लास

नोटः-

१. मद्धती तालिम भन्नाले:- जि.पि.एम.जि, ८१ मि.मि. मोर्टा, एण्टी ट्याङ्क, रेजिमेण्टल सिग्नल, स्नाईपर तालिम

२.बन्दोबस्ती सम्बन्धी तालिम भन्नाले डाईभिङ्ग, स्टेचर बियरर, भण्डारे, फायर फाईटिङ्ग तालिम भन्ने जनाउछ ।

३. सैनिक नियमावली २०६९ मा लागु भएको तालिम तथा शिक्षा माथि उल्लेख भए अनुसार अनिवार्य रुपमा गरेको हुनुपर्ने छ ।

४. सुवेदार तथा प्रमुख सुवेदार दर्जामा पदोन्नती हुन एस.एल.सी. पास गरेका तर फष्ट क्लास पास नगरेका व्यक्तिहरुले अनिवार्य प्राईभेट फष्ट क्लास पास गरेको हुनु पर्नेछ ।

२. प्राविधिक तर्फ

सि.नं.

बढुवा दर्जा

तालिम

शिक्षा

प्रा.अम.- प्रा. हु.

वि.क्या ग्रेड-३

एस.एल.सी.

प्रा.हु.- प्रा.जम.

वि.क्या ग्रेड - २

एस.एल.सी.

प्रा.जम.- प्रा.सु.

वि.क्या ग्रेड - १

एस.एल.सी./प्रमाणपत्र तह