Abhilekhalaya , Bhadrakali Kathmandu


भत्ता सम्बन्धी जानकारी

१. सेवामा बहाल रहेका सैनिक ब्यक्तिलाई तलबको अलवा विभिन्न भत्ताहरुको समेत ब्यवस्था भएको  छ । विगतमा खाई रहेको केही भत्ताहरुलाई समयानुकुल परिमार्जन गरी मिति २०७३।०६।२० गतेबाट लागु भएको विभिन्न भत्ताहरु निम्न अनुसार रहेको छः-

(क) मेन्टिनेन्स भत्ताः    विगतमा नेपाली सेनालाई २०५४ सालको त.भ. अनुसार लागु भएको हेयर कटिङ्ग¸वासिङ्ग¸लुगा भत्ता¸ स्टाफ¸ कमाण्ड¸ शिक्षक¸ ट्रेडशिप आदि भत्ताहरु हटाई मिति २०७३ साल आश्विन २० गतेबाट लागू हुने गरी निम्न अनुसार मेन्टिनेन्स भत्ता उपलब्ध हुनेः-

भत्ता पाउने समुह मासिक भत्ता दर कैफियत
प्रधान सेनापति ३¸०००।००
रथीवृन्द (स.र. देखि रथीसम्म) १¸५००।००
सेनानी समुह (स.से. देखि म.से.सम्म) १¸२००।००
पदिक (जमदार देखि प्र.सु.सम्म) १¸०००।००
अन्य दर्जा (फाल्वर्स देखि हुद्दासम्म) ८००।००

(ख)अन्य भत्ताहरुः

(१) सिंहनाथ गण (कमाण्डो) भत्ताः श्री सिंहनाथ गण (कमाण्डो) मा कार्यरत सकलदर्जा कमाण्डोहरुलाई मासिक रु. २¸२००।०० का दरले खान पाउने ।( मिति २०७३ साल आश्विन २० गतेबाट लागू भएको)

(२) विशिष्ट ब्यक्तिहरुको सुरक्षामा खट्टिने सकलदर्जाले पाउने भत्ताः विशिष्ट व्यक्तिहरु (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधिश, संविधानसभा अध्यक्ष र रक्षा मन्त्री) को अङ्गरक्षक वा पाश्र्ववर्ती कार्यको लागि नेपाली सेनाबाट खट्टिने सकलदर्जाहरुलाई मासिक रु. २¸२००।०० का दरले खान पाउने ।(मिति २०७३ साल आश्विन २० गतेबाट लागू भएको)

(३) विषेश भत्ताः   युद्धभैरब गणका कम्ब्याट तालिम गरेका सकलदर्जाहरुले नयाँ तलबमान अनुसार १५ प्रतिशत पाउने ।

(४) प्यारा भत्ताः    निम्न युनिटमा कार्यरत प्यारा तालिम गरेका सकलदर्जाले नयाँ तलबमान अनुसार २० प्रतिशत पाउने ।

(कक) प्या.ता.शि., भैरबनाथ गण, युद्धभैरब गण,

(कख) राजदल गण, एयरपोर्टमा तैनाथ हुने ईन्जिनियरिङ्ग गण, गणेशदल गण र वीरेन्द्र अस्पतालको १/१ (एक/एक) से.मु. (बार्षिक ४ जम्प गर्नेलाई मात्र)

(५) रेन्जर भत्ताः  महावीर गण रेन्जरमा कार्यरत रेन्जर तालिम गरेका सकलदर्जाहरुले तोकिएको दरबन्दी अनुसार नयाँ तलबमानको २० प्रतिशत
पाउने ।

(६) विमान संभार भत्ताः  सैनिक हवाई महानिर्देशनालय अन्तर्गत कार्यरत प्राविधिक सकलदर्जाले २०६४ को तलबमान अनुसार ५० प्रतिशत पाउने ।

(७) चिकित्सक (नन् प्राक्टिस) भत्ताः    मासिक रु.१०००/- प्रति महिना उ.से. देखि सेनानीसम्म डाक्टर (जुनियर डाक्टरहरु) अधिकृतहरुले मात्र पाउने