Abhilekhalaya , Bhadrakali Kathmandu


२०४७ साल देखी विभिन्न दर्जाहरुको तलव स्केल

२०५४ साल देखी लागु ग्रेडदर
सि.नं दर्जा २०५४ साल ग्रेडदर ग्रेड संख्या २०५६ ग्रेड २०५७ साल २०६२ साल २०६४ साल २०६५ साल २०६६ साल २०६८ साल ग्रेडदर ग्रेड संख्या २०७० साल ग्रेडदर ग्रेड संख्या अन्तिम तलब
२०७० अनुसार
कैफियत बढ तलब २०७१ साल ग्रेड संख्या ग्रेडदर अन्तिम तलब
२०७१
केटा १०३५       १५७० १८९० २४१५ ४४१५ ४६८० ७०९०     ८३७० ८३७० 2070 सालको ग्रेड दर र ग्रेड संख्या ८३७ ९२१०      
नन् कम्व्याटेन्ट २००० १० १० ६७ ३००० ३६०० ४६०० ६६०० ७००० १०००० ८० २० ११८०० २० ८० १३४०० ११८० १२९८० १५ १६० १५३८०
सैन्य १९२०       ३००० ३६०० ४६०० ६६०० ७००० १००००     ११८०० ११८०० ११८० १२९८०   १२९८०
सिपाही २१३० १४ ७१ ३३०० ३९६० ५०५० ७०५० ७४८० १०६१० ९० १५ १२५२० १५ ९० १३८७० १२५२ १३७८० ११ १८० १५७६०
प्युठ २१९५ १४ ७४ ३४१० ४१०० ५२३० ७२३० ७६७० १०८५० ९५ १४ १२८१० १४ ९५ १४१४० १२८१ १४१०० १० १९० १६०००
अम २२७५ १६ ७६ ३६३० ४३६० ५५६० ७५६० ८०२० ११२९० १०० १५ १३३३० १५ १०० १४८३० १३३३ १४६७० २०० १६४७०
हु. २३८५ १६ ८० ३८४२ ४६१० ५८७५ ७८७५ ८३५० ११७०० १०५ १५ १३८१० १५ १०५ १५३८५ १३८१ १५२०० २१० १६८८०
जम २५०० १८ ८४ ४१०० ४९२० ६२७० ८२७० ९८९० १३६४० ११० १५ १६१०० १५ ११० १७७५० १६१० १७७१० २२० १९४७०
सु. २८७५ २४ ९६ ४९०० ५८८० ७४९० ९४९० १०५६० १४४८० १२० १७ १७०९० १७ १२० १९१३० १७०९ १८८०० १२ २४० २१६८०
१० प्र.सु. ३३४५ ३५ ११२ ६५८० ७९०० १००६० १२०६० १२७९० १७२८० १३० २०३९० १३० २०९१० २०३९ २२४३० २६० २३४७०
११ मा.उ.से. ३६१५       ७२०० ८६४० ११००० १३००० १३५२० १८२००     २१४८०     २१४८० २१४८ २३६३०   २३६३०
१२ मा.सह.से. ३६८५       ७४०० ८८८० ११३०० १३३०० १३८४० १८६००     २१९५०     २१९५० २१९५ २४१५०   २४१५०
१३ स.से. ४०००       ७५०० ९००० ११४५० १३४५० १३९९० १८७९०     २२१८०     २२१८० २२१८ २४४००   २४४००
१४ उ.से. ४०८० ४० १० १३६ ७८२० ९३९० ११९४० १३९४० १४५०० १९४३० १६० १० २२९३० १० १६० २४५३० २२९३ २५२३० ३२० २७७९०
१५ सह.से. ४३८० ४५ १० १४६ ८३०० ९९६० १२६७० १४६७० १५२६० २०३९० १६० १० २४०६० १० १६० २५६६० २४०६ २६४७० ३२० २८७१०
१६ सेनानी ५०६५ ५० १६९ ८६५० १०३८० १३२०० १५२०० १५८१० २१०८० १९५ २४८८० १९५ २६४४० २४८८ २७३७० १२ ३९० ३२०५०
१७ प्र.से. ५४९० ६० १८३ ९४३० ११३५५ १४४३० १६४३० १७०९० २२६९० १९५ २६७८० १९५ २८१४५ २६७८ २९४६० ३९० ३२१९०
१८ म.से. ६१६० ७५ २०६ १०५०० १२६०० १६००० १८००० १८७२० २४७४० २३० २९२०० २३० ३०५८० २९२० ३२१२० ४६० ३४८८०
१९ स.र. ६३५० ७५ २१२ ११४२० १३७५० १७४४० १९४४० २०२२० २६६२० २३० ३१४२० २३० ३२८०० ३१४२ ३४५७० ४६० ३७३३०
२० उ.र. ७००० ७५ २३४ १४००० १६८०० २१३०० २३३०० २४२४० ३१६८०     ३७३९०     ३७३९० ३७३९ ४११३० ५०० ४२६३०
२१ रथी ७५०० १०० २५० १४५०० १७४०० २२०५० २४०५० २५०२० ३२६६०     ३८५४०     ३८५४० ३८५४ ४२४०० ५०० ४३४००
२२ प्र.से.प. ८०००       १५००० १७४०० २२०५० २४८०० २५८०० ३३६४०     ३९७००     ३९७०० ३९७० ४३६७० ८०० ४५२७०
२३ अतिरथी ८०००       १५००० १७४०० २२०५० २४८०० २५८०० ३३६४०     ३९७००     ३९७०० ३९७० ४३६७०