Abhilekhalaya , Bhadrakali Kathmandu


उपयोगी श्रोतहरु

१. निवृत्तिभरण राजिनामा खाली भई आउँदा ल्याउनु पर्ने कागजादहरु

२. उपदानमा राजिनामा खाली भई आउँदा ल्याउनु पर्ने कागजादहरु

३. जंगी कारबाहीमा तथा सरकारी कामको सिलसिलामा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारले ल्याउनुपर्ने कागजादहरु ।

४. साधारण अवस्थामा मृत्यु हुनेको परिवारले ल्याउनु पर्ने कागजादहरु

५. नि.भ. खाईरहेको व्यक्तिको मृत्यू भएमा परिवारले पा.वा.नि.भ. को लागि ल्याउनु पर्ने कागजाद

६. पट्टा सकिएमा नविकरण गर्न निम्न आवश्यक कागजाद

७. जिल्लाबाट सम्पन्न गरिने कार्यहरु

८. सेवा कदरपत्र बनाउन आवश्यक कागजाद

९. भविष्यमा सरकारी कामको लागी अयोग्य (न) नठहरीने गरि बर्खासी खाली भएका व्यक्तिहरुले सैनिक अभिलेखालयमा फूकुवाको लागि ल्याउनु पर्ने आवश्यक कागजाद

१०. नि.भ.उपयोग गरि रहेको व्यक्तिको अधिकारपत्र हराए/च्यातिए/जलेमा नँया अधिकार पत्र बनाउन अभिलेखालयमा ल्याउनु पर्ने कागजादहरु

११. नि.भ. उपभोग गरिरहेका व्यक्तिहरुको उमेर ६०, र ७५/८५ वर्ष पुगेपछि सकल दर्जाहरुलाई क्रमश ३०, र १०/१० प्रतिशत नि.भ. थप सम्वन्धमा

१२. इच्छापत्रवालाको नाम जनाउन/सम्शोधन गर्न ल्याउनु पर्ने कागजादहरु

१३. नि.भ.खाईरहेको व्यक्तिको नामथर सम्शोधन गर्न ल्याउनु पर्ने कागजाद